កក់អោយហើយទៅគេកក់អស់ហើយ សល់តែ 4គ្រាប់ចុងក្រោយទេ 😁😁 អវ៉ាន់អាទិត្យក្រោយមកដល់ហើយ 🥺🥺
ទំនាក់ទំនងតាមទូរសព្ទ៌ និង Telegram : 060746677