មុនពេលការចេញផ្សាយជាផ្លូវការរបស់ Evo 2022 ត្រូវបានដាក់បង្ហាញនៅក្នុងខែមីនា អ្នកគាំទ្របានស្មានថា Warner Bros.’ platform crossover fighter MultiVersus អាចនិងត្រូវបានរួមបញ្ចូលចាប់តាំងពីវាត្រូវបានគ្រោងសម្រាប់ការចេញផ្សាយឆ្នាំ 2022 មកម្ល៉េះ។ ឥឡូវនេះ MultiVersus បានបញ្ជាក់ថានឹងត្រូវបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Evo 2022 ចាប់ពីថ្ងៃទី 5 ដល់ថ្ងៃទី 7 ខែសីហា ជាមួយនឹងពានរង្វាន់ $100,000​ទៀតផង ។