ដូចយើងបានដឹងហើយថាហ្គេម​ Apex Legends ជាហ្គេមដែលកំពុងពេញនិយម ហើយកន្លងមកនេះហ្គេម​ Apex Legends ក៏ត្រូវបានក្រុមហ៊ុន EA បានប្រកាសថានឹងធ្វើការដាក់អោយដំណើរការនៅលើទូរសព្ទ័ ហើយថ្មីៗនេះហ្គេម​ Apex Legends បានប្រកាសចេញនៅថ្ងៃដាក់អោយដំណើរជាផ្លូវការនៅលើទូរសព្ទ័ នៅចុងខែឧសភានេះហើយ ដោយនិងត្រូវបានដាក់អោយដំណើរការទាំង Android និង iOS platforms ។