ហ្គេម Kid A Mnesia Exhibition ត្រូវបានដាក់អោយ Download ក្នុង Epic Games ហើយបន្ទាប់ពីហ្គេមដែលត្រូវបានដាក់អោយ Download ក្នុងបុណ្យ Halloween កន្លងមកនេះ ហ្គេម Kid A Mnesia Exhibition ជាហ្គេមបែបភ័យរន្ធត់ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយ Thom Yoke និង Stanley Donwood និងការរចនាសំឡេងដោយ Nigel Godrich ។ ហ្គេម Kid A Mnesia Exhibition ត្រូវបានដាក់អោយ Download ក្នុង Epic Games ចាប់ពីថ្ងៃទី18 ខែវិច្ឆិកា នេះទៅ ។ មិនតែប៉ុណ្ណោះនិងមានហ្គេមនិងត្រូវបានដាក់អោយ Download ក្នុង Epic Games ជាបន្តបន្ទាប់ទៀត ។