ក្រុមហ៊ុនផលិតហ្គេម Blizzard បានបង្ហាញនូវហ្គេមទូរស័ព្ទថ្មីមួយដែលត្រូវស្ថិតនៅក្នុងចក្រវាលរបស់ Warcraft នោះគឺ Warcraft: Arclight Rumble ឬក៏អាចហៅវាថាជាហ្គេម ” Tower Offense ” ។ ហ្គេម Warcraft Arclight Rumble ក៏ជា​ប្រភេទហ្គេម Action Strategy ផងដែរ។