ហ្គេមនៅក្នុង MultiVersus អាចនិងគ្រោងដាក់អោយលេងដោយសេរី ដែលអាចលេងបាននៅចុងឆ្នាំនេះនៅលើ PC, Xbox និង PlayStation ។ ដោយមានការធ្វើតេស្តបន្ថែមទៀត អាចនិងលេចឡើងក្នុងប៉ុន្មានខែខាងមុខ ដើម្បីផ្តល់ឱ្យ WB Games និង Player First Games នូវទិន្នន័យ និងមតិកែលម្អបន្ថែមទៀតដើម្បីដំណើរការជាមួយនៅពេលដែលពួកគេកែលម្អហ្គេម។

អ្វីទាំងអស់ដែលពិតជាអាចឃើញនៅក្នុងការលេងហ្គេម MultiVersus នេះគឺមានតួអង្គជាច្រើនដែលបង្ហាញពី Batman, Jake the Dog និងចលនារបស់ Harley Quinn លើរូបភាព និងឈុតខ្លីៗ។

Confirmed characters

 • Batman
 • Superman
 • Wonder Woman
 • Harley Quinn
 • Shaggy (Scooby-Doo)
 • Bugs Bunny
 • Arya Stark (Game of Thrones)
 • Jake the Dog (Adventure Time)
 • Finn the Human (Adventure Time)
 • Steven Universe
 • Garnet (Steven Universe)
 • Tom and Jerry
 • Reindog (MultiVersus)
 • Velma (Scooby-Doo)

Leaked characters

 • The Joker – Datamine
 • Taz (Looney Tunes) – Datamine
 • Marvin the Martian (Looney Tunes) – Datamine
 • Lebron James (Space Jam 2) – Original game leak
 • Nubia (DC Comics) – Datamine
 • Raven (DC Comics) – Datamine
 • Gandalf (Lord of the Rings) – Leaked images
 • Legolas (Lord of the Rings) – Datamine
 • Harry Potter – Original game leak
 • Ron Weasley (Harry Potter) – Original game leak
 • Rick Sanchez (Rick and Morty) – Leaked images
 • Morty (Rick and Morty) – Datamine
 • Cromulon (Rick and Morty) – Datamine
 • Fred Flintstone – Original game leak
 • Johnny Bravo – Original game leak
 • Mad Mx – Original game leak
 • Ben 10 – Early leaks
 • Godzilla – Datamine
 • King Kong – Datamine
 • Iron Giant – Datamine
 • Neo (The Matrix) – Datamine
 • Scorpion (Mortal Kombat) – Datamine and early leaks
 • Sub Zero (Mortal Kombat) – Datamine
 • Gizmo (Gremlins) – Datamine
 • Emmet – Datamine