ធុងចាស់មិនស្អាត !! ដូរធុងថ្មី ថែម M.2​ ថែម Fan RGB មានអារម្មណ៍ដូចទើបទិញថ្មីចិង អរគុណ Brother មក Support ដល់ហាងម៉ង🤝🇰🇭
ចង់ដូរធុងថ្មី Upgrade គ្រឿងអីមកនេះមក រៀបចំម៉ាអែម 😜
Contact : 060 74 66 77 👌
Telegram Chat : https://t.me/s7nesport
Free ដឹកជញ្ចួន 24ខេត្ត/ ក្រុង 🚕

ទីតាំង : នៅបាត់ដំបង ក្រោយផ្សារទំនើបភួ ពុយ
https://www.google.com/maps/place/SE7EN+ESport/@13.1107296,103.1769697,16.5z/data=!4m5!3m4!1s0x310549a15f63e19b:0x9a13994b9ca786a!8m2!3d13.110292!4d103.177094