ឈុតសម្រាប់ Graphic Design / Gaming / MMO ការងារធំៗ អែមណាស់😁អរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រ 🤝🇰🇭
Spec Tech
CPU : Intel Core i5 12400F
M/B : Gigabyte H610M DDR4
RAM : XPG D50 16GB (8G x2)
VGA : MSI Ventus RTX 2060
Storage : M.2 NVMe SSD 256GB + HDD WD 1TB
Power : SAMA GS550 550w
Case : Darkflash DK 151 + 3Fan RGB
ធានាពី1ឆ្នាំដល់3ឆ្នាំ 😍

Contact : 060 746677 👌
Telegram Chat : https://t.me/s7nesport
Free ដឹកជញ្ចួន 24ខេត្ត/ ក្រុង 🚕
Help follow me in channel telegram : https://t.me/se7enesport

ទីតាំង : នៅបាត់ដំបង ក្រោយផ្សារទំនើបភួ ពុយ
https://www.google.com/maps/place/SE7EN+ESport/@13.1107296,103.1769697,16.5z/data=!4m5!3m4!1s0x310549a15f63e19b:0x9a13994b9ca786a!8m2!3d13.110292!4d103.177094