ជិតអស់ស្តុកហើយ !! Keyboard Gaming Redragon Fizz​ Pro ប្រើ Wireless និង Mechanical RED Switches ទៀ់តផង 🤝🇰🇭
+ ប្រើ Wireless តម្លៃ 35$
Contact : 060746677
Telegram Chat : https://t.me/s7nesport
Free ដឹកជញ្ចួន 24ខេត្ត/ ក្រុង 🚕