ខ្សែ 24Pin និង​ ខ្សែ 8Pin x2 ចូលស្តុកវិញហើយ 😍
• XPG Prime ARGE Extension Cable-VGA (8pin*2) តម្លៃ 45$
• XPG Prime ARGE Extension Cable-M/B (24pin) តម្លៃ 49$
🚚 ដឹកជញ្ជូនមិនគិតថ្លៃទូទាំងប្រទេស
Contact : 060 74 66 77 👌
Help follow me in channel telegram : https://t.me/se7enesport