ខែថ្មីហើយ ទំលាក់ម៉ាឈុតមើល យាយពីតម្លៃវិញអែមណាស់ កាន់ធូរទៅៗហើយ ចាំកាលរៀបម៉ាឈុតទៅ មានការធានាក្នុងការប្រើប្រាស់ចាប់ពី1ឆ្នាំដល់3ឆ្នាំ ធានាអីវ៉ាន់ថ្មី 100% ចាប់អារម្មណ៌អាចទាក់ទងមក ទិញភ្លាមបានភ្លាម អរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រ🤝🇰🇭
 
Contact : 060 74 66 77 👌
Telegram Chat : https://t.me/s7nesport
Free ដឹកជញ្ចួន 24ខេត្ត/ ក្រុង 🚕
Help follow me in channel telegram : https://t.me/se7enesport
 
ទីតាំង : នៅបាត់ដំបង ក្រោយផ្សារទំនើបភួ ពុយ
https://www.google.com/maps/place/SE7EN+ESport/@13.1107296,103.1769697,16.5z/data=!4m5!3m4!1s0x310549a15f63e19b:0x9a13994b9ca786a!8m2!3d13.110292!4d103.177094
 
#SE7NESport #Battambong #pcbuild #pcgaming #build #asus #laptop #gigabyte #msi #monitor #pcgamingsetup #laptopgaming