កៅអី Gaming DXRacer Origin D6000 Series អង្គុយបាន 120Kg ចុះក្រោម អរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រ SE7EN Esport | តម្លៃ 159$
ទំនាក់ទំនងទូរសព្ទ័លេខ : 060 74 66 77
#SE7NESport#Battambong